تعرفه

کاربران همیشگی اطلس پیامک

به کلیه کاربران یک خط ۱۴ رقمی هدیه انتخابی از سرشماره ۵۰۰۰۵ و یا ۵۰۰۰۱ یا ۵۰۰۰۹ اهدا میشود

تعرفه خطوط ۱۰۰۰ به تفکیک نماینده و کاربر
تعرفه خطوط 2000 به تفکیک نماینده و کاربر
تعرفه خطوط 3000 به تفکیک نماینده و کاربر
تعرفه خطوط 021 به تفکیک نماینده و کاربر